ADS6401系列单光子散点芯片及dToF成像模组

产品中心 > ADS6401系列单光子散点芯片及dToF成像模组

ADS6401系列单光子散点芯片及dToF成像模组

PN: ADS6401
Code Name: Swift

√ 适配点线面照明
√ 高效的多区散点深度传感器
√ 低功耗3D背照式用于手机和XR
√ 与RGB摄像头融合,点云覆盖稀疏到稠密
√ 高鲁棒性的图像处理,自动对焦,电影模式,夜景人像
√ 精准的SLAM,3D mesh网格,RGBD融合,平面锚定
√ 先进功能:玻璃检测,多路径消除,环境光分布检测

    芯片及系统参数

      44AE2D2D-0E6D-4bb6-A2C0-895FCC739C60.png

     实拍点云

    64070ffbc0bba.png

    评估套件

 

    RGBD 融合原理示意图